6 Datapuwa't ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin; ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu, at hindi sa karatihan ng sulat. Ask Us! What are some ways God tells you how much you matter to him? Tagalog, Romans 5. Last Week's Top Questions . if(aStoryLink[0]) (Galatians 6:5), What is the "sin that leads to death"? At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka't ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Need some help understanding theology? (John13:34–35), Does God close his ears to our misguided requests? Sign Up or Login. What would be considered Baal worship today? What are some ways God tells you how much you matter to him? Read the Bible. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? What are some psalms of hope for when the holidays hurt? { Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 2 Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. if(sStoryLink0 != '') What are "the cherubim" of 2 Samuel 22:11? { (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. 5 Hindi tayo pinapahiya ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Romans 5 Peace with God Through Faith. 5 At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. Mga Romano 5:3 - At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) To Get the Full List of Definitions: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Romano 5:8 - Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Mga Romano 5:1 - Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Taga-Roma 5:3-5. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Romans 5:5 - TAGALOG. Pananampalataya. sa Iyong Mundo! What are some biblical examples of foes falling in Psalm 27:2? We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 4 Ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali at ang magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo;. (1 John 5:16–17). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 5 What are the different sects in the Muslim religion. 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. (Luke 11:9–13). (translation: Tagalog… 5 6 Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Cristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. 3 Hindi lang ito, kundi sa paghihirap ay nagmamalaki rin tayo dahil alam nating ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang … Would you like to choose another language for your user interface? At ang pagasa ay hindi humihiya; sapagka't ang pagibig ng Dios ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng EspirituEspiritu SantoSanto na ibinigay sa atin. Ask a Question. Pagdaan sa Panahon ng Kahirapan.